↑ Powrót do Oferta

Metody pracy

W roku szkolnym 2015/2016 wdrażamy w Naszym przedszkolu innowacje pedagogiczną pod hasłem  ” Edukacja  Daltońska na co dzień ” 

Instytucja przedszkola jest etapem edukacyjnym, który zmienia się i rozwija szybciej niż pozostałe. Stawia, więc przed nami wyzwania gotowości do zmian wg powiedzenia ,,Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Jesteśmy gotowi nauczać dzieci według edukacji daltońskiej z nadzieją, że szkoły przejmą pałeczkę i będą kontynuować rozpoczęte dzieło. Pedagogika daltońska wraz z trzema głównymi zasadami: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca, w swoich założeniach ma za zadanie wspierać u dzieci:

–nabywanie umiejętności społecznych i podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom,

–kształtowanie w sobie wrażliwości moralnych i właściwych postaw społecznych,

–nawiązywanie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym,

–rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności,

–kształtowanie w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

–uświadamianie sobie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

Do realizacji treści podstawy programowej wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:
 ” Dziecięca matematyka” prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej

Edukacja matematyczna w przedszkolu to ważny etap przygotowujący dzieci do podjęcia nauki matematyki w  szkole. Program Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej umożliwia opanowanie podstawowych pojęć i  operacji matematycznych już podczas edukacji przedszkolnej. Metoda opiera się na podstawowym założeniu, że podczas edukacji najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka – dziecko ma działać, manipulować przedmiotami, popełniać błędy, aby w ten sposób nabywać umiejętności. Przedszkolak musi uzyskać dane empiryczne, doświadczenie zmysłowe, aby na tej podstawie zdobyć wiedzę pojęciową.  Metoda skrupulatnie przedstawia zdobywanie przez dzieci podstawowych umiejętności matematycznych: orientacji przestrzennej, umiejętności liczenia, pojęcia liczby naturalnej oraz procesu klasyfikacji.

Metoda Dramy

Metoda ta angażuje dzieci do działania, ale nie chodzi tu wyłącznie o aktywność umysłu, ale przede wszystkich o sferę uczuciową. Termin ten pochodzi od greckiego ,,drao’’- działam, usiłuję. Drama jako metoda umożliwia dziecku rolę kreatora, sprawcy działań, a nie tylko wykonawcy poleceń nauczyciela. Drama to wejście w określoną rolę, gdzie dziecko może być swobodne, gdzie może improwizować i dać upust swojej wyobraźni twórczej. Bycie uczestnikiem dramy zdecydowanie różni się od bycia aktorem. W teatrze dziecko wciela się w jakąś postać, musi sztywno trzymać się scenariusza i kwestii. Drama pozwala na swobodę i spontaniczność. Jest to doskonałe narzędzie do wprowadzenia tematów społecznych i etycznych. W metodzie dramy stosuje się różne techniki: wywiad, rzeźba, stop-klatka, zabawa teatralna, opowiadanie odtwórcze.

Pedagogika zabawy – Klanza

Rola zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym jest bezcenna, dlatego niezwykle istotne jest, aby wykorzystać tą naturalną dla dzieci czynność. Stowarzyszenie Animatorów Zabawy Klanza proponuje bardziej ciekawe ujęcie tego tematu. Pedagogika zabawy wybiera  z repertuaru zabaw tradycyjnych czy terapeutycznych tylko te, które spełniają określone zasady: zabawa musi pozwalać na dobrowolność uczestnictwa, uwzględniać wszystkie poziomy komunikowania, rozwijać pozytywne przeżycie jako wartość i unikać rywalizacji oraz posługiwać się różnymi środkami wyrazu.  Pedagogika zabawy wykorzystuje ruch, gest, dotyk, taniec, muzykę, pantomimę, relaksację, zabawę z chustą i tunelem. Zabawy można wykorzystać do wielu celów: poznania nowych osób, poprawienia współpracy w grupie, relaksacji, właściwej komunikacji, dydaktyki.  Zabawy proponowane przez Klanzę umożliwiają dzieciom doskonałą zabawę bez konieczności rywalizacji, dają poczucie radości oraz świetnie integrują zespół.

– muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne , odpoczynek dzieci,

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Batii Strauss stworzyła metodę, która umożliwia znakomity kontakt z  muzyką klasyczną. Metoda dostosowana jest do predyspozycji rozwojowych dzieci, a szczególnie do ich naturalnej potrzeby ruchu. Dzieci słuchają zaproponowanego utworu muzycznego i wykonują przy tym proste ruchy rytmiczne lub ruchy taneczne według wskazówek prowadzącego. Podczas pracy z utworem muzyki klasycznej dziecko wciela się w przeróżne role. Może być tancerzem, członkiem orkiestry, dyrygentem lub słuchaczem. Jeden utwór wykorzystywany jest wielokrotnie w różnej wersji. Dzieci przygotowują proste układy taneczne, w dowolny sposób interpretują utwór lub tworzą akompaniament do utworu przy pomocy instrumentów perkusyjnych.  W pracy z utworem powinny pojawić się kolejne etapy: fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi, realizacja w tańcu, gra na instrumentach, połączenie tańca z instrumentacją, mówienie o muzyce. Metoda daje doskonałą możliwość kontaktu z muzyką klasyczną. Pozwala dzieciom na pierwsze próby gry na instrumentach. Uczy też dzieci stosowania się do poleceń prowadzącego. Jest to metoda bardzo atrakcyjna dla dzieci.

 

 Elementy metody Ireny Majchrzak

Odimienna metoda nauki czytania należy do innowacyjnych
projektów edukacyjnych, zatwierdzonych przez MENiS. Pozwala na
wczesne kształcenie umiejętności czytania zarówno w aspekcie
technicznym, jak i semantycznym.
Kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu
rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadząc zabawy i
gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego
rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka,
które staje się słowem otwierającym świat pisma.

DWIE NASZE NAUCZYCIELKI UKOŃCZYŁY KURS U PANI WANDY KOSTRZYŃSKIEJ

 Metoda Edukacji przez Ruch w Doroty Dziamskiej 

System „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej wspiera prawidłowy rozwój dziecka zapewniając wszechstronną zintegrowaną stymulacje. Dotyczy wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci 3-10 letnich, usprawniania poszczególnych funkcji organizmu dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do podjęcia nauki w szkole. Wspiera rozwój pamięci długotrwałej. Usprawnia i koryguje zaburzone funkcje dziecka, wspomaga rozwój jego zdolności i zainteresowań. Zapewnia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, poczucie akceptacji i przynależności do wspólnoty.Ze względu na swoja specyfikę jest szczególnie przydatny we wspomaganiu rozwoju dzieci o nieharmonijnym rozwoju, z mikrodeficytami, jak również dzieci niepełnosprawnych. Zabawowa forma poszczególnych ćwiczeń buduje atmosferę, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa akceptacji, ale jest także zachętą do wzajemnej otwartości.Podstawę systemu stanowi holistyczny model rozwoju człowieka, a podejmowane przez dzieci podczas zajęć formy aktywności wspierają ich rozwój w czterech sferach jednocześnie: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.Niezwykle istotne jest przy tym uruchomienie podczas działania wielu zmysłów (integracja sensoryczna). Oparcie poznawania świata na jednoczesnym uruchamianiu: wzroku, słuchu, dotyku, ruchu aktywizuje pracę mózgu, zapewnia prawidłowe dotlenienie mózgu. Ruch staje się więc podstawą integracji sensorycznej i umożliwia jej pełną realizację podczas zajęć.

TRZY NAUCZYCIELKI UKOŃCZYŁY KURS TRENERSKI TEJ METODY U SAMEJ AUTORKI METODY

-Metoda projektów-

Metoda zakłada, że zdobywanie wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym i powinno być samodzielne.
Rola nauczyciela ogranicza się do koordynowania pracy dzieci, organizowania im warsztatu i zapewnieniu bezpieczeństwa. Dzieci same podejmują działania, uczą się logicznego myślenia, stawiają pytania i poprzez eksperymentowanie szukają na nie odpowiedzi.Do pracy włączani są aktywnie rodzice i środowisko lokalne – którzy występują w roli ekspertów, dzielących się wiedzą.Podejście to składa się z trzech etapów – wyboru tematu przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela, pogłębiania wiedzy poprzez badania, eksperymenty, dyskusje, wywiady, spotkania itp., oraz podsumowania i przedstawienia wyników pracy innym osobom. Inicjatywa, aktywność i nadawanie badaniom kierunku należy do dzieci, dzięki temu motywacja do działania i poczucie odpowiedzialności za to co robię są znacznie większe.Dzieci uczą się tak potrzebnej w dorosłym życiu pracy w grupie, organizowania tej pracy, współdziałania i współzawodnictwa. Rozwijają umiejętności min. korzystania z różnych źródeł, dostrzegania problemów, formułowania wniosków.

Przedszkolaki biorą udział w akcjach i projektach ogólnopolskich

WSPÓŁPRACOWAŁYŚMY W RAMACH WARSZTATÓW Z INSTYTUTEM MAŁEGO DZIECKA

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo,akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi