↑ Powrót do Oferta

Koncepcja pracy

Koncepcja Przedszkola  Nr 41 „Wesoła Stacyjka” w Poznaniu

Misja

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Chcemy aby nasi wychowankowie wykazywali się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka oraz potrzeby środowiska. Dbały o zdrowie swoje i przekazywały dobre nawyki zdrowotne rodzinie. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik , rysowały, malowały , śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Wizja
Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Akceptują zdrowy styl życia. Są wrażliwe estetycznie. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, potrafią współdziałać w grupie, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE :

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

  •  Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym      przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

  •  Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

  •  kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
  •  kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
  •  nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

  •  Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

  •  Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

  • Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

  •  Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę rodziców.

9.Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

10. Nasze przedszkole jest kolorowe i przyjazne dziecku. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasze dwa place zabaw zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęcają do zabawy.