↑ Powrót do Organizacja

Plan dnia

PLAN DNIA 

 

6:00 – 8:00

 • schodzenie się dzieci , gry , zabawy i zajęcia dowolne wg pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela
 • swobodna zabawa wg zainteresowań dzieci lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i mylenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.
 • Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych , zgodne funkcjonowanie w zabawie
 • Działania wspomagające rozwój dzieci- indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym

8:00 – 8:30

 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne
 • Czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie posiłku

8:30-9:00 ŚNIADANIE oraz przygotowanie do zajęć programowych

9:00–10:00

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane wg założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego ( rozwijanie różnorodnej aktywności dziecka : plastycznej , muzycznej , ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10:00- 11:00

 • Zabawy swobodne zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje, prace porządkowo- ogrodnicze, spacery i wycieczki( poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola)
 • Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego
 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
 • Gry i zabawy ruchowe w Sali w przypadku złych warunków atmosferycznych
 • Czynności higieniczno -porządkowe oraz przygotowanie do posiłku

11:00- 11:20 II ŚNIADANIE

11:40 – 13:30 ( maluszki czas leżakowania i czynności higieniczno- porządkowych)

 • Swobodna zabawa dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym , tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.
 • Działania wspomagające rozwój dziecka- indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania
 • Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne.
 • Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.
 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.
 • Czynności higieniczno porządkowe oraz przygotowanie do posiłku.

13:30 – 14:00 OBIAD

14:00 – 17:00

 • Różne formy relaksu, słuchanie literatury dziecięcej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy , zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze lub / i zabawy ruchowe w sali.
 • Zabawy wg zainteresowań dzieci : manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne w kącikach zainteresowań
 • Czynności higieniczno- porządkowe
 • Rozchodzenie się dzieci