↑ Powrót do Projekty i programy

Czyste powietrze wokół nas

Program ,,Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2012/2013 realizowana jest IV edycja Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wzrost świadomości ludzi na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego oraz restrykcyjne ograniczenia wprowadzone na drodze ustawodawczej spowodowały zmniejszenie stopnia społecznej akceptacji dla palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych. Zmiana w postrzeganiu palenia w obecności innych osób nie jest jednak tak widoczna w środowisku domowym, gdzie największa ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w przypadku dzieci. Aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne wynikające z biernego palenia dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna już po raz piąty realizuje Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich rodziców.

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

 

  • zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia,
  • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytońREALIZATORZY:
  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrekcje i pracownicy placówek

Przykład  Naszych działań w tym zakresie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS