↑ Powrót do Projekty i programy

PROGRAM „MATEMATYCZNY SKARBIEC” OD LUTEGO 2016

Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam.

Zainteresuj – wówczas zrozumiem.”

/chińskie przysłowie/

 

WSTĘP

 

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka wraz z edukacją matematyczną jest jednym z obszarów, który należy według nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wdrażać by osiągnąć cele wychowania przedszkolnego. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno:

 1. liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego;
 2. wyznaczać wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 3. ustalać równoliczność dwóch zbiorów, a także posługiwać się liczebnikami porządkowymi;
 4. rozróżniać stronę lewą i prawą, określać kierunki i ustalać położenie obiektów
  w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 5. wiedzieć, na czym polega pomiar długości, i znać proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
 6. znać stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku

Edukacja matematyczna przedszkolaków musi być wtopiona w działania wspomagające rozwój umysłowy. Ważne jest by skutecznie organizować proces uczenia się i kierować nim, mając na uwadze to iż najważniejsze są tu osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności, które to z kolei przyczyniają się do rozwijania dziecięcego myślenia i hartowania odporności emocjonalnej. Warto zająć się dziecięcą edukacja matematyczną. Warto, aby przedszkolak nie zraził się do tego przedmiotu edukacji. Warto więc uczynić edukację matematyczną przyjazną dla dziecięcego umysłu. Jeżeli nauczyciel chce wprowadzić dziecko w przyjemny sposób w „świat matematyki”, powinien wiedzieć jak organizować zajęcia. Muszą one być wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami. Należy również pamiętać, że nie sposób prowadzić zajęć z dziećmi bez specjalnie dobranych przedmiotów – środków dydaktycznych. Przedszkole jest dla dzieci miejscem gromadzenia doświadczeń. Ze względu na intensywność uczenia się wyróżnia się 5 obszarów takiej aktywności dzieci, są to:

 1. zabawy spontaniczne,
 2. zabawy dydaktyczne,
 3. sytuacje regulujące pobyt dziecka w przedszkolu (ubieranie, rozbieranie, jedzenie, sprzątanie przez dzieci),
 4. zajęcia edukacyjne,
 5. wydarzenia w których uczestniczą dzieci.

 

Ucząc matematyki dzieci w wieku przedszkolnym, należy pamiętać o trzech

ważnych elementach organizując procesu uczenia:

 1. Dzieci przedszkolne reprezentują poziom myślenia czynnościowego i

konkretno-obrazowego, dopiero pod koniec edukacji przedszkolnej   przechodzą w myślenie wyobrażeniowe,

 1. Uczenie matematyki jest procesem, a zatem należy organizować dużą ilość

powtórzeń danej umiejętności na różnorodnym materiale (najpierw

konkretnym, potem abstrakcyjnym),

 1. Dzieci najefektywniej uczą się w działaniu.

 

Edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym należy widzieć szeroko. Musi być połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych. Do uczenia się matematyki konieczna jest dojrzałość psychiczna. Na psychiczną dojrzałość składają się następujące elementy:

 • Odpowiedni poziom operacyjnego rozumowania.
 • Świadomość w jaki sposób należy poprawnie liczyć przedmioty.
 • Stosunkowo wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne.
 • Należyta sprawność manualna, percepcji spostrzegania oraz koordynacja wzrokowo – ruchowa.

 

Poniżej przedstawiam tabele nabywanych umiejętności wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

 

Lp. Bloki programowe Realizacja w grupach wiekowych
3 4 5 6
1. Orientacja przestrzenna
2. Rytmy
3. Liczenie
4. Dodawanie i odejmowanie, rozdzielanie
5. Klasyfikacja
6. Stałość pojęcia liczby, równoliczność
7. Aspekt porządkowy liczby
8. Mierzenie długości
9. Wprowadzenie do geometrii
10. Mierzenie ilości płynu, ważenie

 

 

Jednakże poziom rozwoju poszczególnych dzieci nie jest jednolity. W ocenie stref aktualnego i najbliższego rozwoju umiejętności matematycznych dziecka nie należy sugerować się określonym wiekiem poszczególnych etapów, ponieważ wiek biologiczny jest określony jedynie szacunkowo i to  z dużym przybliżeniem.  Zawsze i wszędzie należy dziecko traktować indywidualnie, ponieważ każdy rozwija się w swoim indywidualnym tempie, osiągając w zróżnicowanym czasie dojrzałość do uczenia się matematyki oraz gotowość na etapie operacyjnym.

Program „Matematyczny skarbiec” zakłada realizację treści matematycznych w każdej grupie wiekowej, na jednych zajęciach w tygodniu oraz utrwalanie wprowadzanych pojęć w ciągu tego tygodnia. Zajęcia będą miały charakter wprowadzający w zagadnienie, a w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu będzie się je utrwalać lub powtarzać wcześniej przerobiony materiał. Program ma charakter rozkładu materiału i został pomyślany tak, aby w każdym miesiącu wprowadzać jedno zagadnienie matematyczne.

Program zakłada realizację 10 bloków tematycznych:

 1. Orientacja przestrzenna.
 2. Rytmy i rytmiczność.
 3. Kształty i figury – intuicje geometryczne.
 4. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory
 5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 6. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.
 7. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru .
 8. Przyswajanie określeń czasu.
 9. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru długości, szerokości i wysokości.
 10. przy czym zagadnienie sformułowane jako: „Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny porządkowy aspekt liczby” będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego.

Program został opracowany tak, aby nauczycielki poszczególnych grup

wiekowych mogły samodzielnie dobierać formy i metody prowadzenia zajęć

dydaktycznych z zakresu rozwijania pojęć matematycznych.

mgr  Agnieszka Piotrowska